Algemene voorwaarden

 1. SwitchLegal is een handelsnaam van Merel Dorgelo, advocaat te Amsterdam.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van SwitchLegal verstrekken. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor SwitchLegal werkzaam zijn.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SwitchLegal.
 4. SwitchLegal kan niet aansprakelijk worden gehouden tenzij bij opzet of grove nalatigheid. Cliënt vrijwaart SwitchLegal van aanspraken door derden, inclusief vrijwaring voor alle daarmee samenhangende (juridische) kosten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van SwitchLegal is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door SwitchLegal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
 6. SwitchLegal zal bij het inschakelen van derden zo veel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SwitchLegal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door SwitchLegal ingeschakelde derden te aanvaarden.
 7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verstrekte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SwitchLegal, vrijwaart de opdrachtgever SwitchLegal voor alle aanspraken van derden, de door SwitchLegal in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 8. Tenzij anders overeengekomen zal de declaratie voor verrichte werkzaamheden worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurtarief te vermeerderen met een percentage ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals binnenlandse porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten), omzetbelasting en door SwitchLegal ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten. Door SwitchLegal te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan SwitchLegal aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% met een minimum van EUR 500 dan wel in geval van hogere kosten de werkelijk betaalde kosten. SwitchLegal is bevoegd voor de te verrichten werkzaamheden betaling van voorschotten te verlangen, te vermeerderen met kantoorkosten en omzetbelasting.
 9. De rechtsverhouding tussen SwitchLegal en de opdrachtgever, alsmede degenen die van de diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens SwitchLegal in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

Drawn up on May 20, 2006 in Amsterdam.

DOOR communicatie & vorm